luật bảo hiểm

Hỏi Đáp luật: Nghỉ việc hưởng 70% lương vì công ty sản xuất khó khăn?

Tôi làm công nhân trong một công ty có 100% vốn Hàn Quốc. Do tình hình sản xuất khó khăn, công ty cho chúng tôi nghỉ từ ngày 18/12 đến ngày 4/1/2015. Từ ngày 18/12 trở đi, nếu còn phép năm thì công nhân sẽ được hưởng 100% lương cho số ngày còn phép, những