cuộc sống

Đưa Luật Việc làm vào cuộc sống từ ngày 1/1/2015

Đưa Luật Việc làm vào cuộc sống - Ảnh 1 Lần đầu tiên nước ta có Luật Việc làm và người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật Việc làm gồm 7 chương, 62 điều, điều chỉnh các quan hệ về việc làm, bao gồm các quy định về 5 nội dung